POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW

ZAANGAŻOWANIE FIRMY BEL W DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRYWATNOŚCI

W celu sprostania oczekiwaniom naszych klientów i realizacji założonych celów, Grupa BEL musi często zbierać dane osobowe. Konsumenci powinni mieć świadomość, że dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować poufność każdej informacji osobistej wymienianej pomiędzy nimi a Grupą BEL.

Grupa BEL zobowiązuje się do nienaruszania Państwa prywatności oraz zapewnia pełną przejrzystość i bezpieczeństwo w zakresie zbierania i przechowywania Państwa danych osobowych.

Realizując to zobowiązanie, wdrożyliśmy politykę przetwarzania danych osobowych naszych konsumentów. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych konsumentów (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady, na jakich BEL będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie Państwa danych osobowych jest BEL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach, ul. Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele, KRS 0000015773, NIP 761-000-47-50, REGON 5500381559 (zwana dalej „BEL”).

2. ZGODA

„Dane osobowe” należy rozumieć jako wszelkie zgromadzone informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają nam bezpośrednią lub pośrednią identyfikację naszych klientów.

Przed podaniem nam jakichkolwiek danych osobowych zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

BEL będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe w szczególności w celach marketingowych (patrz: lista kolejnych celów przetwarzania danych osobowych w Punkcie 7. poniżej). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przed rozpoczęciem zbierania danych osobowych, w celu umożliwienia ich zbierania, a także dalszego przetwarzania przez BEL mogą Państwo zostać poproszeni o wyrażenie na to zgody. Zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW: ZASADY

Legalność: Dane będą gromadzone do konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów; przetwarzanie nie będzie obejmować danych wrażliwych (np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dotyczące zdrowia lub seksualności lub orientacji seksualnej, informacje dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych).

Trafność: Zebrane dane będą odpowiednie, istotne i nie będą nadmierne w odniesieniu do celów, w jakich są zbierane.

Dokładność: Dane będą dokładne, kompletne i w razie potrzeby aktualizowane.

Przejrzystość: Podczas gromadzenia Państwa danych osobowych zostaną Państwu przekazane wszelkie istotne informacje oraz powiadomienia dotyczące zbierania i przetwarzania Państwa danych, a zwłaszcza dotyczące celu i odbiorców takich informacji, a także o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BEL.

Przechowywanie: Dane będą przechowywane przez okres, który nie przekracza okresu wymaganego dla celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.

Zgoda: O ile przepisy prawne nie stanowią inaczej, osoba zainteresowana musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Poufność I bezpieczeństwo: Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo wszystkich zebranych danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych rozwiązań technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. ZAKRES

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do:

każdorazowego przetwarzania danych osobowych w ramach relacji z naszymi klientami;

każdej strony internetowej zarządzanej przez BEL, w tym strony pod adresem https://www.kiri-kiri.pl.

5. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od rodzaju relacji, jakie łączą nas z Państwem, możemy poprosić Państwa o informacje na temat Państwa i/lub członków Państwa rodziny, takie jak:

dane kontaktowe (np. nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail),
dane osobowe (np. data urodzenia),
informacje o członkach Państwa rodziny (np. liczba osób, wiek),
Państwa nawyki konsumpcyjne w odniesieniu do produktów mlecznych/serów.

BEL uważa, że rodzice powinni być informowani o relacjach pomiędzy naszą firmą i naszymi markami a ich niepełnoletnimi dziećmi. Dlatego BEL zobowiązuje się prosić o adresy e-mail rodziców lub opiekunów prawnych użytkowników Internetu poniżej 16. roku życia w celu przesłania im kopii każdego e-maila, w którym wyrażono prośbę o podanie danych osobowych dziecka. W każdej chwili rodzice lub opiekunowie prawni będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych ich dziecka i poprosić o ich zmianę lub usunięcie z naszej bazy danych klientów, kontaktując się z naszym serwisem konsumenckim.

6. MOMENT ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone w różnych momentach, w szczególności:

przy okazji kontaktu z naszym serwisem konsumenckim (pytania, reklamacje);
podczas udziału użytkownika w programach marketingowych lub animacjach (konkursy, gry, newslettery);
podczas przeglądania przez użytkownika stron internetowych zarządzanych przez Grupę BEL.

7. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

bezpośrednia komunikacja z klientami;
realizacja konkursów dla klientów i przekazywanie nagród;
oferowanie produktów i usług, informowanie o kampaniach marketingowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych przypadkach będziemy przekazywali Państwa dane osobowe odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym:

Odbiorcami wewnętrznymi są osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, w szczególności związane z:
działem informatycznym,
działem marketingowym.

Odbiorcami zewnętrznymi są w szczególności:
zewnętrzni dostawcy usług: IT, call center, drukarni,
partnerzy handlowi, podmioty zarządzające działaniami promocyjnymi.

BEL może również dokonywać przekazania danych osobowych klientów organom publicznym, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa.

9. BEZPIECZEŃSTWO

BEL dokłada wszelkich starań, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, aby zagwarantować ochronę przed utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem Państwa danych osobowych.

10. PLIKI COOKIE

BEL informuje, że istnieje możliwość korzystania z tymczasowych plików „cookie” ważnych podczas odwiedzin na stronach internetowych administrowanych przez BEL.
Cookie to dane przechowywane w pamięci komputera. Nie pozwalają na identyfikację użytkownika, a z drugiej strony przechowują informacje na temat przeglądania stron internetowych przez użytkownika lub informacji dotyczących komputera (przeglądane strony, data i godzina przeglądania itp.), które możemy odczytać podczas jego późniejszych wizyt.
Celem gromadzenia danych za pomocą plików cookie jest identyfikacja użytkownika, gdy będzie chciał ponownie skorzystać ze stron internetowych administrowanych przez BEL z wykorzystaniem zapamiętanych ustawień przeglądarki i preferencji.

W chwili zamykania przeglądarki internetowej dane nie są zapisywane.

Informujemy, że mogą Państwo sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki, zgodnie z rodzajem przeglądarki z jakiej Państwo korzystają.

11. PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZEZ BEL

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągniecia celów, dla których zostały zgromadzone, bądź będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

12. DOSTĘP I MODYFIKACJA

W każdej chwili będą Państwo mogli uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i skorzystać z przysługujących Państwu praw, kontaktując się z działem obsługi konsumenta pod następującym adresem lub klikając tutaj:
Bel Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 97
06-330 Chorzele
email: [email protected]

Poza tym mają Państwo prawo odmówić gromadzenia lub przetwarzania swoich danych osobowych w sposób opisany powyżej. Ponadto, jeżeli dowiedzą się Państwo lub przypuszczają, że BEL przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bądź z innymi przepisami prawa, to mają Państwo prawo zażądać od BEL wyjaśnień w tej sprawie, a także naprawienia sytuacji.

Wszystkie wnioski rozpatrujemy w możliwie najbardziej efektywny sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH

Niektóre z naszych stron internetowych mogą oferować możliwość wysłania linku do strony Grupy BEL osobom trzecim. W takim przypadku będziemy tymczasowo przetwarzali adresy e-mail Państwa i osób trzecich.
Każdy adres e-mail zebrany w ten sposób będzie wykorzystany tylko w tym celu i zaraz potem zostanie usunięty.

14. AKTUALNOŚCI

Polityka ta może ulegać okresowym zmianom, o których BEL będzie informować na swoich stronach internetowych.

X