Zasady i warunki korzystania

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami i warunkami zawartymi w tym dokumencie, ponieważ korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację Zasad i warunków w nim zawartych.

BEL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach, ul. Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele, KRS 0000015773, NIP 761-000-47-50, REGON 5500381559 (dalej: „BEL”), zarządza stroną internetową www.kiri-kiri.pl (zwaną dalej „Stroną”).

Sposób wyświetlania i zawartość Strony są chronione przez obowiązujące prawo dotyczące własności intelektualnej, której BEL jest wyłącznym właścicielem.

Hostingiem Strony zajmuje się Azure, spółka zarządzana przez Claranet (zarejestrowana we Francji pod adresem: 34 Rue des Gardinoux, 93306 Aubervilliers).

Projekt funkcjonalny i kreatywny, jak również projekt techniczny i działania o charakterze deweloperskim wykonane zostały na zlecenie BEL przez HYD Agency.

Korzystanie ze Strony

Jakość informacji:

BEL dokłada wszelkich starań i wdraża wszelkie środki w celu zapewnienia wysokiej jakości informacji na Stronie, nie może jednak w pełni zagwarantować ich dokładności i kompletności. Z uwagi na powyższe, BEL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji i/lub wykorzystania informacji, które okażą się niedokładne lub niekompletne.

Dostęp do Strony:

BEL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Strona była dostępna w każdej chwili.

Niemniej jednak BEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku problemów z dostępem do Strony lub przerw w połączeniu ze Stroną, niezależnie od przyczyn.

W szczególności BEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Stronie, które uzna za konieczne, bez uprzedzenia i nawet jeśli dostęp do Strony zostanie przerwany.

BEL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do Strony i/lub stron internetowych swoich partnerów – lub, przeciwnie, z braku dostępu do nich – włączając w to utratę danych, uszkodzenia, zniszczenia lub wirusy, które mogłyby wpłynąć na działanie sprzętu komputerowego użytkownika, a także obecność wirusa na swojej Stronie.

Powiązanie z innymi stronami internetowymi:

Strona zapewnia dostęp do zewnętrznych stron internetowych partnerów poprzez łącza hipertekstowe lub poprzez włączenie treści partnerów na Stronie.

Mimo że wybór linków do zewnętrznych stron internetowych został starannie przemyślany, BEL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w związku z zawartością tych stron. BEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały pochodzące z zewnętrznych stron, dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

BEL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania swoich partnerów.

(2). Warunki moderowania Strony

OPCJA 1
Jeśli treść podlega wcześniejszej moderacji

Komentarze i wiadomości zamieszczane na Stronie są uprzednio moderowane. Nieprzestrzeganie jednej z poniższych zasad skutkuje nieopublikowaniem danego komentarza lub wiadomości:

komentarze, które mają charakter oszczerczy, rasistowski, pornograficzny, pedofilski, zachęcające do popełniania wykroczeń, przestępstw lub samobójstw;
komentarze ujawniające prywatną korespondencję bez zgody zainteresowanych osób;
agresywne lub wulgarne komentarze;
komentarze osiągające tzw. punkt Godwina, czyli wprowadzające kontrowersyjne wątki niezwiązane z toczącą się dyskusją;
komentarze mające na celu jedynie umieszczenie w sieci linku do zewnętrznej strony internetowej (spam lub trashback).

BEL nie będzie udzielać żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi czy komentarzy na temat braku publikacji jakiegoś komentarza, nawet na wniosek użytkownika. Decyzja BEL jest ostateczna i nie może być podważana.

Użytkownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za treść swoich wypowiedzi.

OPCJA 2
Jeżeli treść zostaje poddana moderacji po opublikowaniu

Komentarze lub wiadomości umieszczane na Stronie są moderowane przez BEL lub osoby trzecie w imieniu BEL.

W związku z tym może upłynąć od kilku godzin do dwóch dni roboczych zanim wiadomość zostanie usunięta lub zmieniona.

Niezastosowanie się do jakiejkolwiek z poniższych zasad spowoduje usunięcie danego komentarza lub wiadomości:

komentarze, które mają charakter oszczerczy, rasistowski, pornograficzny, pedofilski, zachęcające do popełniania wykroczeń, przestępstw lub samobójstw;
komentarze ujawniające prywatną korespondencję bez zgody zainteresowanych osób;
komentarze naruszające prawa własności intelektualnej, należące do osób trzecich;
komentarze o charakterze komercyjnym lub promocyjnym;
agresywne lub wulgarne komentarze;
komentarze wychwalające anoreksję (reklamy, porady dotyczące wymiotów, zachęcanie do zrzucenia zbędnych kilogramów itp.);
komentarze na poważne tematy, takie jak stan zdrowia innych osób;
komentarze osiągające tzw. punkt Godwina, czyli wprowadzające kontrowersyjne wątki niezwiązane z toczącą się dyskusją;
komentarze mające na celu jedynie umieszczenie w sieci linku do zewnętrznej strony internetowej (spam lub trashback);
komentarze powielające treść innych publikacji na Stronie;
komentarze sprzeczne z jakimikolwiek innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

BEL zastrzega sobie również możliwość gwarantowanej prawem modyfikacji publikacji (kategoria, pisownia, zdjęcie) bez żadnego uzasadnienia.

BEL nie będzie udzielać żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi czy komentarzy na temat braku publikacji jakiegoś komentarza, nawet na wniosek użytkownika. Decyzja BEL jest ostateczna i nie może być podważana.

Użytkownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za treść swoich wypowiedzi.

Możliwość zgłoszenia naruszenia zasad:
Po zauważeniu wiadomości o kontrowersyjnym charakterze można ją zgłosić, wypełniając formularz pod adresem: www.bel-group.com/www.bel-group.com/en/footer/customer-service

Dobrowolność odpowiedzi
Użytkownicy mogą swobodnie umieszczać swoje treści w Internecie i mogą odpowiadać lub nie odpowiadać na pytania zadane w wyniku opublikowania tychże treści.

2 (3). Własność intelektualna:

Informacje podane na Stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych.
Jakiekolwiek wykorzystanie w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek innym celu jest zabronione.
Ponadto elementy przedstawione na Stronie są chronione prawem krajowym dotyczącym własności intelektualnej, międzynarodowymi traktatami i umowami obejmującymi postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich. W związku z tym wszelkie zmiany, przedstawianie w innej formie i pełne lub częściowe powielanie do użytku innego niż prywatny są surowo zabronione i mogą stanowić naruszenie, pociągające za sobą odpowiedzialność cywilną i karną naruszającego. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od procesu powielania, przedstawiania i/lub modyfikacji oraz czasu ich trwania.

Prawa do filmów reklamowych, jak również do utworów muzycznych zawartych w tych materiałach, przysługują wyłącznie właścicielowi nagrania danego utworu.

Wszystkie znaki towarowe umieszczone na Stronie stanowią wyłączną własność BEL lub BEL posiada licencję na ich używanie. Jakiekolwiek kopiowanie tych znaków bez uprzedniej zgody BEL jest surowo zabronione.

BEL nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z zakazu korzystania z informacji lub jakichkolwiek innych elementów, zamieszczonych na stronie internetowej.

3 (4). Prawo właściwe

Strona podlega prawu polskiemu XXX.

BEL zastrzega sobie prawo do aktualizacji tych informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

X